ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์ฮานอย-ซาปา ประเทศเวียดนาม

ทัวร์ฮานอย-ซาปา
นุ บางบ่อ

นุ บางบ่อ

นุ บางบ่อ 246 post in this blog.

เพราะโลกนี้แตกต่าง คนเราจึงต้องเดินทาง

สัมผัสธรรมชาติ ซาปาเมืองแห่งขุนเขาและม่านหมอก, ชมตลาดชาวเขาที่สวยงาม, ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ, ชมทำเนียบประธานาธิบดีโฮจิมินท์, เยี่ยมวัดเจดีย์เสาเดียว, ชมวิหารวรรณกรรม, ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบตะวันตก, ช้อปปิ้งถนน 36 สาย

ฮานอย เที่ยวชมสุสานประธานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักโฮจิมินห์วัดเจดีย์เสาเดียว วิหารวรรณกรรม ทะเลสาบคืนดาบ ศาลเจ้าหง็อกเซินช้อบปิ้งถนนเก่า 36 สาย   ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ นั่งรถไฟตู้นอนปรับอากาศ วีไอพี สู่ ซาปา สัมผัสไอหมอก และหลากหลาย ชนเผ่าผู้น่ารักแห่งซาปา (5 วัน/4 คืน) บินสบายๆโดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ (QR)

ทัวร์ฮานอย-ซาปา

ทัวร์ฮานอย-ซาปา

 กำหนดการเดินทาง

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง๊อกเซิน – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
10.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (QR) ชั้น 4 ประตู 8 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่าน สังเกตป้ายต้อนรับ “SMILING VIETNAM”
13.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดย เที่ยวบินที่QR 828พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่อง
15.10 น. ถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ใจกลางกรุงฮานอยในเส้นทางเดิมแต่บรรยากาศใหม่ นําทุกท่านข้ามสะพานแสงอาทิตย์ สู่กลางทะเลสาบ ชมวัดหง๊อกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ แห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน จากนั้นชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลาง เมืองฮานอยทะเลสาบแห่งนี้มีตํานานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทําสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้ทำสงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทําให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีปาฏิหาริย์ เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทําสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ด์รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทําสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทําให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้   ช้อปปิ้งถนน 36 สายเก่าแหล่งขายของที่ระลึก และสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอยจากนั้นอิสระให้ท่านช็อปปิ้งสินค้าบนถนน 36 สาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจากนั้นชมการแสดงระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนาม และมีแห่งเดียวในโลกท่านจะได้ชมการเล่าเรื่องวีถีชีวิตของชาวเวียดนามในอดีต จากนั้นนำท่านอาบน้ำเปลี่ยนชุด เพื่อเดินทางไปซาปา โดยรถไฟ….วันนี้เรานอนบนรถไฟตู้นอนวีไอพี
วันที่สอง ตลาดบัคฮา – ภูเขาฮามลอง – ตลาดซาปา
เช้า รถไฟถึงสถาณีลาวกายตอน 6 โมงเช้า (บริการรถเข็นกระเป๋าขึ้นรถ) นำท่านเดินทางสู่โรงแรม เพื่ออาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมจากนั้นนําท่านนั่งรถยนต์ลัดเลาะไปตามเนินระยะทาง 30กม. เพื่อไปยังซาปา ดินแดนเหนือหมู่เมฆบนเทือกเขาสูงทางตอนเหนือของเวียดนาม อันมีทิวทัศน์ตระการตา ทัศนียภาพสวยงามของทุ่งนาขั้นบันไดสีเขียวสดสุดหูสุดตาแวะตลาดบัคฮา (ตลาดชาวเขา)ท่านจะได้พบกับความหลากหลายของชาวเขาเผ่าต่างๆ มารวมตัวมากมาย เป็นสีสรรที่ดูสวยงาม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางถึงซาปา เมืองในขุนเขาและนาขั้นบันได ….นำท่านเข้าที่พัก จากนั้นพาท่านไปชมภูเขา Ham Rong เป็นภูเขาดอกไม้เมืองหนาวสวยงามของเมืองซาปาอิสระให้ท่านเดินช็อปปิ้งชมตลาดและเมืองซาปา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
วันที่สาม หมู่บ้านชาวเขา Ta Van – น้ำตก Silver – Tram Ton Pass
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พาท่านไปชมหมู่บ้านชาวเขา Ta Vanเผ่าเย้าแดง ดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติแบบดั้งเดิม เลี้ยงควายและหมู ปลูกข้าว ข้าวโพดและมันสำปะหลัง ทอผ้าสีสันสวยงามสดใส
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางไปยังน้ำตก Silver ( Thac Bac )น้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดทางด้านความงามของเมืองซาปา ไป Tram Ton Pass( ประตูสวรรค์) จุดชมวิวบนเทือกเขา เพื่อรับลมหนาวและสูดอากาศบริสุทธิ์ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับมาตัวเมืองซาปา อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
วันที่สี่ หมู่บ้าน Cat Cat – ชอบปิ้งตลาด Coc Leu – ฮานอย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พาท่านไปชมหมู่บ้าน Cat Catซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวโม้ง ชมนาขั้นบันใดสวยงามและชมบ้านชาวเขา ชมน้ำตก Cat Cat และดูการเต้นรำของหนุ่มสาวชาวโม้งจากนั้นกลับที่พักอาบน้ำ พร้อมเช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำทุกท่านเดินทางกลับมาที่ลาวไค เพื่อขึ้นรถไฟ….เดินทางไปเมืองลาวกาย ชอบปิ้งตลาด Coc Leuซึงเป็นตลาดใหญ่สุดของเมืองลาวกายขายแต่ของจีนทั้งนั้น แวะถ่ายรูปด่านเวียดนาม – จีนนำท่านเข้าโรงแรมเพื่ออาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าพร้อมรับประทานอาหารค่ำ
ค่ำ ขึ้นรถไฟขบวนพิเศษสายล่าวกาย-ฮานอยเพื่อเดินทางไปยังเมืองฮานอย รถไฟเป็นตู้นอนห้องส่วนตัวห้องละ 4 เตียง ตบแต่งสวยงาม สะอาดสอ้านและสะดวกสบาย (บริการรถเข็นกระเป๋าขึ้นรถไฟ)
วันที่ห้า ฮานอย – ทําเนียบประธานาธิบดี- วัดเจดีย์เสาเดียว – วิหารวรรณกรรม – กรุงเทพ
เช้า เดินทางถึงฮานอย….นำท่านเข้าโรงแรมอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า จากนั้นรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตราคารนำท่านชมทําเนียบประธานาธิบดี ที่ทางรัฐบาลเวียดนามสร้างให้ท่านโฮจิมินห์ท่านไม่อาศัยอยู่ แต่ท่านเลือกที่จะอยู่บ้านไม้หลังเล็ก ซึ่งอยู่หลังทําเนียบแทน ทําเนียบแห่งนี้จึงเป็นสถานที่รับแขกบ้านแขกเมืองแทน ชมวัดเจดีย์เสาเดียว วัดรูปทรงดอกบัว   ตั้งอยู่กลางสระบัว วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ให้แก่ เจ้าแม่กวนอิม โดยตํานานได้กล่าวว่า ได้มีกษัตริย์องค์หนึ่งอยากได้พระโอรสมาก และรอคอยมาเป็นเวลานานยังคงไม่สมหวังสักที จนคืนหนึ่งได้สุบินเห็นพระโพธิสัตว์กวนอิมได้มาปรากฎที่สระดอกบัว และได้ประธานโอรสให้กับพระองค์ หลังจากนั้นไม่นานพระองค์ก็ได้มีพระโอรสสมใจ จึงได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นกลางสระบัว เพื่อเป็นการขอบคุณพระโพธิสัตว์กวนอิม จากนั้นนําทุกท่านชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ออกแบบ และก่อสร้าง โดยช่างจากรัสเซีย เป็นสถานที่เก็บรวมรวบเรื่องราวต่างๆ ของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ตั่งแต่เด็กจนกระทั่งเติบโต และขั้นตอนการปฏิวัติ และกอบกู้เอกราช จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตที่ได้ประกาศเอกราชให้ชาวเวียดนามจากนั้นนําท่านชมวิหารวรรณกรรม วัดโบราณซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานนับร้อยปี และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก อีกทั้งยังเป็นสถานที่ใช้สอบ จอหงวนในสมัยโบราณ ภายในวัดประกอบด้วยป้ายหินประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเป็นจอหงวน และยังมีศาลเทพเจ้าขงจี๊อ และสานุศิษย์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ได้เวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางไปยังสนามบินนอยไบ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
16.15 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์QR 829
18.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจในบริการ

 

อัตราค่าบริการต่อท่าน

ผู้ใหญ่ ท่านละ 19,000 บาท
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

 

หมายเหตุ: ราคาอาจมีการเปลี่ยน เนื่องจากเช็คราคาภาษีน้ำมัน ณ.วันที่ 27 สิงหาคม 2557

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพฯ – ฮานอย – กรุงเทพ โดยสายการบิน การ์ต้า แอร์เวย์
 • ค่าที่พักโรงแรม 2 คืน และรถไฟ 2 คืน
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
 • ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
 • อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 500,000 บาท และในกรณีที่เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจํานวนเงิน 2,000,000 บาท
 • ค่าระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรัม

อัตรานี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% & 3%
 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
 • ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย, พนักงานขับรถ, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ะบุไว้ในโปรแกรม

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุ จําเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับสามารถผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจํา หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ ในเงื่อนไขต่างๆ
 • กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสําคัญ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคน เข้าเมืองประเทศเวียดนาม

สําหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือถือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้า และออกจากประเทศ

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า

Facebook Comments

More from my site

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>