นครวัดนครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ

นครวัดนครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
นุ บางบ่อ

นุ บางบ่อ

นุ บางบ่อ 248 post in this blog.

เพราะโลกนี้แตกต่าง คนเราจึงต้องเดินทาง

Thai Traveller ขอเชิญท่านเดินทางสู่ดินแดนอัศจรรย์วัฒนธรรม ปฏิมากรรมล้ำค่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ณ ประเทศกัมพูชา วันที่ 21 – 23 ต.ค. 2557 สุดคุ้มทริปเดียวที่คุณไม่ควรพลาด

นครวัดนครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ

นครวัดนครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ

เดินทางวันที่ 21-23 ต.ค. 2557 (3 วัน 2 คืน) โดยรถตู้ Vip 10 ที่นั่ง

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 21 ต.ค. 57 : กรุงเทพฯ – จ.สระแก้ว (ตลาดโรงเกลือ) – ปอยเปต – ศรีโสภณ – เสียมราฐ – โตนเลสาบ
05.00 น. พร้อมกันบริเวณ ปั้มน้ำมัน ปตท. ถ.วิภาวดี (ข้าง สโมสรทหารบก ตรงข้ามกับ ม.หอการค้า)เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวก ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารว่างรับประทานได้ที่ปั้ม
06.00 น. ออกเดินทาง สู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ด่านชายแดน ตลาดโรงเกลือ-ปอยเปต
08.00 น. เดินทางถึง ตลาดโรงเกลือ-ปอยเปต ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรทั้งไทยและกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อย พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ให้การต้อนรับท่านที่ฝั่งกัมพูชา นำท่านเดินทาง สู่ เมืองเสียมราฐระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  (เมืองเสียมราฐ)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ อยู่ห่างจากตัวเมืองเสียมเรียบ ประมาณ 12 กิโลเมตรเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดเอเชีย เมื่อเดินทางถึงท่าเรือ โตนเลสาบ ล่องเรือชมทัศนียภาพเหนือทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ชมความเป็นอยู่ของหมู่บ้านชาวประมง บ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนทะเลสาบ โรงเรียน พิพิธภัณฑ์สัตว์โดยฤดูน้ำหลากน้ำท่วมถึง 7,500 ตร.กม. ลึกถึง 100 ม. ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด คือ กำปงธม , กำปงชะนัง , โพธิสัตว์ , พระตะบองและเสียมราฐ
17.30 น. เดินทางไปชมพระอาทิตย์อัสดงที่ เขาพนมบาเค็ง  ท่านสามารถมองเห็นวิวของปราสาทนครวัด จากเบื้องสูงเมื่อท่านมายืนอยู่บนเขาพนมบาเค็งนี้ เราจะชมตะวันที่ค่อยๆคล้อยต่ำลงจนลับสายตา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (เมืองเสียมราฐ) หลังอาหารนท่านเข้าที่พัก
วันที่ 22 ต.ค. 57 : ปราสาทบันทายศรี –  ปราสาทตาพรหม – นครธม – นครวัด – พนมบาเค็ง – ชมโชว์รำอัปสรา
06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
07.30 น. เดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี  เป็นปราสาทเล็ก ๆ ที่อยู่รอบนอก   สร้างด้วยหินทรายสีชมพูดูสดใส ต่างจากปราสาทอื่นๆ จนได้รับการขนานนามว่าเป็นปราสาทแห่งความรัก ซึ่งนักโบราณคดีจากฝรั่งเศสได้ตั้งฉายาของปราสาทแห่งนี้ว่า“ รัตนชาติแห่งศิลปะขอม ”  ให้ท่านได้ชมภาพทับหลัง และหน้าบันที่มีความสมบูรณ์ที่สุด แม้จะเป็นปราสาทเก่าแก่ก่อนยุคนครวัด แต่ยังคมชัดมองเห็นทุกมุมได้อย่างชัดเจนชม เมืองพระนครธม (นครธม) ผ่าน สะพานนาคราช  เป็นสะพานหินสลักขนาดใหญ่ รูปเทวดา กำลังฉุดนาคอีกฝั่งเป็นอสูรฉุดนาคขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน อันเป็นตอนเริ่มต้นจากนิยายปรัมปราที่พวกพพราหมณ์เล่าถึงตอนกำเนิดโลกมนุษย์และจักรวาล เดินผ่านสู่ ประตูเมืองทิศใต้  ชม ปราสาทบายน เป็นปราสาทหลวงประจำรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นรูปแบบที่มีลักษณะแตกต่างจากการสร้างรูปแบบเดิมๆเป็นเพราะพระองค์ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา นิกายมหายาน อย่างยิ่ง ปรางค์ปราสาทบายน ทั้ง 54 ปรางค์ถูกสลักเป็นภาพพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ผินพระพักตร์ออกไปทั้งสี่ทิศเพื่อสอดส่องดูแลทุกข์สุขของเหล่าพสกนิกรของพระองค์ให้อยู่อาศัยด้วยความร่มเย็นเป็นสุข จากนั้นนั่งรถชมกลุ่มปราสาทเล็กโดยรอบ อาทิเช่น ปราสาทบาปวน ลานช้าง ปราสาทพิมานอากาศ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย ปราสาทตาพรหมสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมื่อปี พ.ศ. 1729 ในศาสนาพุทธ นิกายมหายานพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนาขนาดใหญ่มาก สร้างตามแบบขอมยุคสุดท้ายมีรูปแบบโดยรวมไม่ทำเป็นชั้นลดหลั่นกัน ที่ปราสาทตาพรหมมีต้นไม้อยู่ 2 พันธุ์ ต้นที่ใหญ่ที่สุดเรียกกว่า ต้นสะปง หรือ ต้นสำโรง ตามแบบฉบับคนไทย เป็นไม้ยืนต้นเนื้ออ่อน อีกชนิดหนึ่ง เป็นไม้เลื้อยขึ้นอยู่ตามหน้าบัน ทับหรือ หรือตามตัวปราสาทและหลังคา ทั้งไม้เล็กไม้ใหญ่ต่างเติบโตตามสภาวะที่เอื้ออำนวยของรากไม้ใหญ่ที่แทรกชอนไชไปบนแผ่นศิลาเพื่อจะหาที่ลงดินเกิดเป็นรูปทรงคล้ายหนวดปลาหมึกเกาะกุมองค์ปราสาททำให้ช่วยประคองยึดตัวปราสาทไม่ให้หักพักลงมากได้ ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1ใน7ของโลก ปราสาทนครวัด   ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1650 – 1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสุมทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฎอยู่ด้วย
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง ระบำนางอัปสร หรือ นางอัปสรา อันตระการตาอ่อนช้อยสวยงาม
วันที่ 23 ต.ค. 57 : ตลาดเมืองเสียมราฐ- เสียมราฐ – ศรีโสภณ – ปอยเปต – ตลาดโรงเกลือ – กรุงเทพฯ  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00 น. นำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆ ที่ ตลาดซาจ๊ะ (ตลาดเก่าเมืองเสียมราฐ) เช่น เสื้อยืดรูปปราสาท หรือ ตัวอักษรเขมร , เครื่องเงิน , ไม้แกะสลัก ต่าง ๆ พร้อมทั้ง จำหน่าย ปลากรอบ ปลาตากแห้ง ปลาร้า  ซึ่งเป็นปลามาจากโตนเลสาบ ของที่ระลึกต่าง ๆ พวงกุญแจ , โมเดล และคริสตัลรูปปราสาทต่าง ๆออกเดินทางสู่ ชายแดนไทย-กัมพูชา ด่านปอยเปต
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนออกเมืองและศุลกากรแล้ว เดินทางเข้าสู่ ตลาดโรงเกลือ เลือกซื้อสินค้าราคาถูก นานาชนิด จนได้เวลาพอสมควร
17.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
20.00 น. เดินทาง ถึง กรุงเทพฯ ณ จุดนัดพบ โดยสวัสดิภาพ…..
(สิ้นสุดการบริการ ขอขอบพระคุณทุกท่าน)

 

อัตราค่าบริการต่อท่าน :                

ผู้ใหญ่ ท่านละ 7,900 -
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 1,200 -

 

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่ายานพาหนะ ไป – กลับ จาก กรุงเทพฯ – ตลาดโรงเกลือ – กรุงเทพฯ
 • ค่าโรงแรมที่พัก จำนวน 2คืน (พักห้องคู่)
 • ค่าวีซ่า สำหรับ เข้าประเทศ กัมพูชา
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามรายการที่ระบุไว้
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (บรรยายภาษาไทย)
 • ค่ายานพาหนะท้องถิ่น บริการ ตลอดตามรายการที่ระบุไว้
 • ค่าธรรมเนียม เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุไว้
 • ค่าธรรมเนียมในการผ่านแดน ไทย – กัมพูชา ทำเรื่องผ่านแดนแบบ V.I.P (ไม่ต้องต่อคิวเข้าแถว)
 • บริการน้ำและผ้าเย็น ตลอดรายการ
 • ค่าประกันภัย และประกันอุบัติเหตุ  วงเงินประกันภัย หนึ่งล้านบาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าพักห้องเดี่ยว หรือเดินทาง 1 ท่าน เพิ่มตามอัตรา
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ค่าภาษีหัก ณ ที่ จ่าย  3% , ค่าภาษีท่องเที่ยว หากมีการเรียกเก็บ

การเตรียมเอกสาร

 • เอกสารที่ใช้ในการทำวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชา (สำหรับคนไทย) หนังสือเดินทางที่มีหน้าว่าง และมีวันกำหนดอายุใช้ เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
 • รูปถ่ายสี จำนวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้วก็ได้)
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) ไม่ใช้ บัตรข้าราชการหรือใบขับขี่  กรุณานำติดตัวไปในวันที่ออกเดินทาง
 • ส่งเอกสารการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ทำการ (ช่วงเทศกาลส่งล่วงหน้า ประมาณ 10–15 วัน)

สอบถามการเดินทางได้ที่

 • โทร. 08 0423 1122

 

Facebook Comments

More from my site

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

4 Responses to นครวัดนครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ

 1. Casino Spieler says:

  I believe that is one of the most vital information for me.

  And i am satisfied reading your article. However wanna remark on some normal issues, The web site taste is wonderful, the articles is really excellent : D.
  Just right activity, cheers

 2. casino live says:

  Usually I do not read post on blogs, however I would like to say that this write-up very compelled me to
  take a look at and do so! Your writing style has been surprised
  me. Thank you, very great article.

 3. นุ บางบ่อ admin says:

  ขอบคุณมากครับ

 4. This is really interesting, You are a very skilled blogger.
  I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post.
  Also, I’ve shared your web site in my social networks!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>