ท่องเที่ยว : Thai-Traveller.com

สารคดี ข้อมูลท่องเที่ยว คลิปวีดีโอท่องเที่ยว สารคดีท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ที่พักเกาะล้านสำหรับนักเดินทาง อย่างมีคุณภาพ

นครวัดนครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ

August28
admin

About admin

นุ บางบ่อ 213 post in this blog.

เพราะโลกนี้แตกต่าง คนเราจึงต้องเดินทาง

Thai Traveller ขอเชิญท่านเดินทางสู่ดินแดนอัศจรรย์วัฒนธรรม ปฏิมากรรมล้ำค่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ณ ประเทศกัมพูชา วันที่ 21 – 23 ต.ค. 2557 สุดคุ้มทริปเดียวที่คุณไม่ควรพลาด

นครวัดนครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ

นครวัดนครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ

เดินทางวันที่ 21-23 ต.ค. 2557 (3 วัน 2 คืน) โดยรถตู้ Vip 10 ที่นั่ง

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 21 ต.ค. 57 : กรุงเทพฯ – จ.สระแก้ว (ตลาดโรงเกลือ) – ปอยเปต – ศรีโสภณ – เสียมราฐ – โตนเลสาบ
05.00 น. พร้อมกันบริเวณ ปั้มน้ำมัน ปตท. ถ.วิภาวดี (ข้าง สโมสรทหารบก ตรงข้ามกับ ม.หอการค้า)เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวก ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารว่างรับประทานได้ที่ปั้ม
06.00 น. ออกเดินทาง สู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ด่านชายแดน ตลาดโรงเกลือ-ปอยเปต
08.00 น. เดินทางถึง ตลาดโรงเกลือ-ปอยเปต ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรทั้งไทยและกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อย พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ให้การต้อนรับท่านที่ฝั่งกัมพูชา นำท่านเดินทาง สู่ เมืองเสียมราฐระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  (เมืองเสียมราฐ)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ อยู่ห่างจากตัวเมืองเสียมเรียบ ประมาณ 12 กิโลเมตรเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดเอเชีย เมื่อเดินทางถึงท่าเรือ โตนเลสาบ ล่องเรือชมทัศนียภาพเหนือทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ชมความเป็นอยู่ของหมู่บ้านชาวประมง บ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนทะเลสาบ โรงเรียน พิพิธภัณฑ์สัตว์โดยฤดูน้ำหลากน้ำท่วมถึง 7,500 ตร.กม. ลึกถึง 100 ม. ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด คือ กำปงธม , กำปงชะนัง , โพธิสัตว์ , พระตะบองและเสียมราฐ
17.30 น. เดินทางไปชมพระอาทิตย์อัสดงที่ เขาพนมบาเค็ง  ท่านสามารถมองเห็นวิวของปราสาทนครวัด จากเบื้องสูงเมื่อท่านมายืนอยู่บนเขาพนมบาเค็งนี้ เราจะชมตะวันที่ค่อยๆคล้อยต่ำลงจนลับสายตา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (เมืองเสียมราฐ) หลังอาหารนท่านเข้าที่พัก
วันที่ 22 ต.ค. 57 : ปราสาทบันทายศรี –  ปราสาทตาพรหม – นครธม – นครวัด – พนมบาเค็ง – ชมโชว์รำอัปสรา
06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
07.30 น. เดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี  เป็นปราสาทเล็ก ๆ ที่อยู่รอบนอก   สร้างด้วยหินทรายสีชมพูดูสดใส ต่างจากปราสาทอื่นๆ จนได้รับการขนานนามว่าเป็นปราสาทแห่งความรัก ซึ่งนักโบราณคดีจากฝรั่งเศสได้ตั้งฉายาของปราสาทแห่งนี้ว่า“ รัตนชาติแห่งศิลปะขอม ”  ให้ท่านได้ชมภาพทับหลัง และหน้าบันที่มีความสมบูรณ์ที่สุด แม้จะเป็นปราสาทเก่าแก่ก่อนยุคนครวัด แต่ยังคมชัดมองเห็นทุกมุมได้อย่างชัดเจนชม เมืองพระนครธม (นครธม) ผ่าน สะพานนาคราช  เป็นสะพานหินสลักขนาดใหญ่ รูปเทวดา กำลังฉุดนาคอีกฝั่งเป็นอสูรฉุดนาคขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน อันเป็นตอนเริ่มต้นจากนิยายปรัมปราที่พวกพพราหมณ์เล่าถึงตอนกำเนิดโลกมนุษย์และจักรวาล เดินผ่านสู่ ประตูเมืองทิศใต้  ชม ปราสาทบายน เป็นปราสาทหลวงประจำรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นรูปแบบที่มีลักษณะแตกต่างจากการสร้างรูปแบบเดิมๆเป็นเพราะพระองค์ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา นิกายมหายาน อย่างยิ่ง ปรางค์ปราสาทบายน ทั้ง 54 ปรางค์ถูกสลักเป็นภาพพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ผินพระพักตร์ออกไปทั้งสี่ทิศเพื่อสอดส่องดูแลทุกข์สุขของเหล่าพสกนิกรของพระองค์ให้อยู่อาศัยด้วยความร่มเย็นเป็นสุข จากนั้นนั่งรถชมกลุ่มปราสาทเล็กโดยรอบ อาทิเช่น ปราสาทบาปวน ลานช้าง ปราสาทพิมานอากาศ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย ปราสาทตาพรหมสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมื่อปี พ.ศ. 1729 ในศาสนาพุทธ นิกายมหายานพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนาขนาดใหญ่มาก สร้างตามแบบขอมยุคสุดท้ายมีรูปแบบโดยรวมไม่ทำเป็นชั้นลดหลั่นกัน ที่ปราสาทตาพรหมมีต้นไม้อยู่ 2 พันธุ์ ต้นที่ใหญ่ที่สุดเรียกกว่า ต้นสะปง หรือ ต้นสำโรง ตามแบบฉบับคนไทย เป็นไม้ยืนต้นเนื้ออ่อน อีกชนิดหนึ่ง เป็นไม้เลื้อยขึ้นอยู่ตามหน้าบัน ทับหรือ หรือตามตัวปราสาทและหลังคา ทั้งไม้เล็กไม้ใหญ่ต่างเติบโตตามสภาวะที่เอื้ออำนวยของรากไม้ใหญ่ที่แทรกชอนไชไปบนแผ่นศิลาเพื่อจะหาที่ลงดินเกิดเป็นรูปทรงคล้ายหนวดปลาหมึกเกาะกุมองค์ปราสาททำให้ช่วยประคองยึดตัวปราสาทไม่ให้หักพักลงมากได้ ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1ใน7ของโลก ปราสาทนครวัด   ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1650 – 1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสุมทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฎอยู่ด้วย
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง ระบำนางอัปสร หรือ นางอัปสรา อันตระการตาอ่อนช้อยสวยงาม
วันที่ 23 ต.ค. 57 : ตลาดเมืองเสียมราฐ- เสียมราฐ – ศรีโสภณ – ปอยเปต – ตลาดโรงเกลือ – กรุงเทพฯ  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00 น. นำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆ ที่ ตลาดซาจ๊ะ (ตลาดเก่าเมืองเสียมราฐ) เช่น เสื้อยืดรูปปราสาท หรือ ตัวอักษรเขมร , เครื่องเงิน , ไม้แกะสลัก ต่าง ๆ พร้อมทั้ง จำหน่าย ปลากรอบ ปลาตากแห้ง ปลาร้า  ซึ่งเป็นปลามาจากโตนเลสาบ ของที่ระลึกต่าง ๆ พวงกุญแจ , โมเดล และคริสตัลรูปปราสาทต่าง ๆออกเดินทางสู่ ชายแดนไทย-กัมพูชา ด่านปอยเปต
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนออกเมืองและศุลกากรแล้ว เดินทางเข้าสู่ ตลาดโรงเกลือ เลือกซื้อสินค้าราคาถูก นานาชนิด จนได้เวลาพอสมควร
17.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
20.00 น. เดินทาง ถึง กรุงเทพฯ ณ จุดนัดพบ โดยสวัสดิภาพ…..
(สิ้นสุดการบริการ ขอขอบพระคุณทุกท่าน)

 

อัตราค่าบริการต่อท่าน :                

ผู้ใหญ่ ท่านละ 7,900 -
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 1,200 -

 

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่ายานพาหนะ ไป – กลับ จาก กรุงเทพฯ – ตลาดโรงเกลือ – กรุงเทพฯ
 • ค่าโรงแรมที่พัก จำนวน 2คืน (พักห้องคู่)
 • ค่าวีซ่า สำหรับ เข้าประเทศ กัมพูชา
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามรายการที่ระบุไว้
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (บรรยายภาษาไทย)
 • ค่ายานพาหนะท้องถิ่น บริการ ตลอดตามรายการที่ระบุไว้
 • ค่าธรรมเนียม เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุไว้
 • ค่าธรรมเนียมในการผ่านแดน ไทย – กัมพูชา ทำเรื่องผ่านแดนแบบ V.I.P (ไม่ต้องต่อคิวเข้าแถว)
 • บริการน้ำและผ้าเย็น ตลอดรายการ
 • ค่าประกันภัย และประกันอุบัติเหตุ  วงเงินประกันภัย หนึ่งล้านบาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าพักห้องเดี่ยว หรือเดินทาง 1 ท่าน เพิ่มตามอัตรา
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ค่าภาษีหัก ณ ที่ จ่าย  3% , ค่าภาษีท่องเที่ยว หากมีการเรียกเก็บ

การเตรียมเอกสาร

 • เอกสารที่ใช้ในการทำวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชา (สำหรับคนไทย) หนังสือเดินทางที่มีหน้าว่าง และมีวันกำหนดอายุใช้ เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
 • รูปถ่ายสี จำนวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้วก็ได้)
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) ไม่ใช้ บัตรข้าราชการหรือใบขับขี่  กรุณานำติดตัวไปในวันที่ออกเดินทาง
 • ส่งเอกสารการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ทำการ (ช่วงเทศกาลส่งล่วงหน้า ประมาณ 10–15 วัน)

สอบถามการเดินทางได้ที่

 • โทร. 08 0423 1122

 

posted under ทัวร์
4 Comments to

“นครวัดนครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ”

 1. Avatar September 22nd, 2014 at 18:23 ประกันภัยรถยนต์ Says:

  This is really interesting, You are a very skilled blogger.
  I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post.
  Also, I’ve shared your web site in my social networks!


 2. Avatar September 24th, 2014 at 02:31 admin Says:

  ขอบคุณมากครับ


 3. Avatar December 22nd, 2014 at 09:52 casino live Says:

  Usually I do not read post on blogs, however I would like to say that this write-up very compelled me to
  take a look at and do so! Your writing style has been surprised
  me. Thank you, very great article.


 4. Avatar December 27th, 2014 at 03:42 Casino Spieler Says:

  I believe that is one of the most vital information for me.

  And i am satisfied reading your article. However wanna remark on some normal issues, The web site taste is wonderful, the articles is really excellent : D.
  Just right activity, cheers


Email will not be published

Website example

Your Comment:


Recent Comments

Tags

Beach Kholan Kohlan Pattaya Thailand การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การเดินทางไปเกาะล้าน ข่าวท่องเที่ยว คลิปวีดีโอ คลิปวีดีโอท่องเที่ยว คลิปวีดีโอล่องแก่งน้ำว้า คาราวานรถยนต์ จ.น่าน ททท. ททท.ระยอง ททท.แพร่ ทะเล ทัวร์ ทัวร์ซาปา ทัวร์เดินป่า ที่พัก ที่พักดีดี ที่พักพัทยา ที่พักราคาถูก ที่พักราคาประหยัด ที่พักหรู ที่พักเกาะล้าน ที่พักเกาะล้านราคาถูก ที่พักโรงแรมบนเกาะล้าน ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเกาะล้าน นักเขียนสารคดี นักเขียนสารคดีท่องเที่ยว นักเดินทาง นุ บางบ่อ บริษัททัวร์ รีสอร์ทเกาะล้าน สถานที่ท่องเที่ยว สารคดีท่องเที่ยว สารคดีท่องเที่ยวต่างประเทศ เกาะล้านรีสอร์ท เดินป่า เที่ยวเกาะล้าน โรงแรม โรงแรมเกาะล้าน

test ana


Thai-Traveller.com