ปราสาทหินบนแดนดินถิ่นกัมพูชา

+ตาพรหม-1
พายุทราย พรายทะเล

พายุทราย พรายทะเล

พายุทราย พรายทะเล 112 post in this blog.

ปราสาทเก่าบนแผ่นดินเขมร เป็นปราสาทที่สัมผัสแล้วรู้สึกถึงอำนาจอะไรบางอย่างที่เคลือบคลุมให้เราหลงใหล ยอมสยบ และค้อมหัวให้แบบไม่รู้ตัว นั่นคงเป็นความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรม งานศิลปะตกแต่ง ที่ว่ากันด้วยงานแกละสลักหินทรายเสียเป็นส่วนใหญ่ ศิลปะดังกล่าวมีทั้งงานแบบฮินดูและพุทธศาสนาที่เข้ามามีบทบาทมากมาย ไม่ต้องแปลกใจอะไรหากฝรั่งเศสลุ่มหลงเมืองเก่าแห่งนี้จนต้องเข้ามายึดครองและเริ่มศึกษาอย่างจริงจัง คงไม่น่าแปลกใจหากเมืองมนต์แห่งนี้ได้ถูกยกย่องมรดกทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก

นครวัด

ปราสาทนครวัด

ปราสาทนครวัด

โคปุระ (ด้านนอก) ปราสาทนครวัด

โคปุระ (ด้านนอก) ปราสาทนครวัด

เณรน้อยในปราสาทนครวัดกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

เณรน้อยในปราสาทนครวัดกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

รูปสลักนางอัปสร ปราสาทนครวัด

รูปสลักนางอัปสร ปราสาทนครวัด

นครวัด เป็นศาสนสถานตั้งอยู่ในเมืองพระนคร จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา เริ่มสร้างในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 12 โดยเป็นศาสนสถานประจำพระนครของพระองค์ ตัวเทวสถานได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จนเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญเพียงแห่งเดียวที่ยังเหลือรอดมาจนถึงปัจจุบันนับตั้งแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่เดิมนครวัดเป็นเทวสถานของศาสนาฮินดูซึ่งสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระวิษณุ ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธ นครวัดเป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ตัวเทวสถานถือเป็นที่สุดของสถาปัตยกรรมเขมรสมัยรุ่งเรือง และได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา โดยปรากฏในธงชาติกัมพูชาและเป็นจุดท่องเที่ยวหลักของประเทศตลอดจนได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลก ภายใต้ชื่อ “เมืองพระนคร” ปราสาทนครวัดเป็นสิ่งก่อสร้างในช่วงยุครุ่งเรืองของอาณาจักรขะแมร์โดยมีหินทรายเป็นวัสดุก่อสร้างหลัก

ปราสาทบายน

ปราสาทบายน

ปราสาทบายน

ปราสาทบายนเป็นปราสาทที่มีปฏิมากรรมรูปเคารพชัดเจน มองเห็นแต่ไกล และเป็นรูปเคารพพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แย้มยิ้ม สันนิษฐานว่าช่วงนั้นปรพเทศชาติมีความสุข ไร้ซึ่งศึกสงคราม

ปราสาทบายน

ปราสาทบายน

สะพานข้ามน้ำก่อนถึงประตูทางเข้านครธม บนสะพานมีปฏิมากรรมรูปเคารพมวยเทพเรียงรายอยู่สองข้างทาง

สะพานข้ามน้ำก่อนถึงประตูทางเข้านครธม บนสะพานมีปฏิมากรรมรูปเคารพมวยเทพเรียงรายอยู่สองข้างทาง

ปราสาทบายน นครธม เป็นเมืองหลวงแห่งสุดท้ายและเป็นเมืองที่เข้มแข็งที่สุดของอาณาจักรขะแมร์ สถาปนาขึ้นในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 12 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางทิศเหนือของ นครวัด ภายในเมืองมีสิ่งก่อสร้างมากมายนับแต่สมัยแรกๆ และที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และรัชทายาท ใจกลางพระนครเป็นปราสาทหลักของพระเจ้าชัยวรมัน เรียกว่า “ปราสาทบายน” และมีพื้นที่สำคัญอื่นๆ รายล้อมพื้นที่ชัยภูมิถัดไปทางเหนือ

ปราสาทบันทายศรี หรือ บันเตียไสร

โคปุระปราสาทบันทายศรีหรือปราสาทบันเตียไสร ยามสายแสงแดดทาทาบกลายเป็นปราสาทสีทองงดงามมาก

โคปุระปราสาทบันทายศรีหรือปราสาทบันเตียไสร ยามสายแสงแดดทาทาบกลายเป็นปราสาทสีทองงดงามมาก

ลายละเอียดงานศิลปะเชิงศาสนาของปราสาทบันทายศรี

ลายละเอียดงานศิลปะเชิงศาสนาของปราสาทบันทายศรี

ทับหลังที่ปราสาทบันทายศรี

ทับหลังที่ปราสาทบันทายศรี

ปราสาทบันทายศรี เป็นปราสาทหินที่ถือได้ว่างดงามที่สุดในประเทศกัมพูชา มีความกลมกลืนอย่างสมบูรณ์ และเป็นปราสาทแห่งเดียวที่สร้างเสร็จแล้วกว่า 1,000 ปี แต่ลวดลายก็ยังมีความคมชัด เหมือนกับสร้างเสร็จใหม่ ๆ

ปราสาทบันทายศรีเรียกตามสำเนียงเขมรว่า “บันเตียไสร” หมายถึงปราสาทสตรีหรือป้อมสตรี (บางตำราว่า “บั้นท้ายสตรี”) อยู่ห่างจากตัวเมืองเสียมราฐไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 30 กิโลเมตร ใกล้กับแม่น้ำเสียมราฐในบริเวณที่เรียกว่า “อิศวรปุระ” หรือ “เมืองของพระอิศวร

ปราสาทแห่งนี้สร้างอุทิศถวายพระอิศวรภายใต้พระนามว่า “ตรีภูวนมเหศวร” หรือ “ผู้เป็นใหญ่แห่งโลกทั้งสาม” ปราสาทมีขนาดเล็ก สร้างด้วยหินทรายสีชมพูซึ่งหายาก สร้างขึ้นเมื่อเดือนเมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. 1510 โดยพราหมณ์ยัชญวราหะ ในตอนปลายของสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 (หรือพระเจ้า ชัยวรมันที่ 4 พ.ศ. 1487 – 1511) และเสร็จในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 (พ.ศ. 1511-1554)

ปราสาทตาพรหม

นอกจากมีศิลปะเชิงศาสนาที่งดงาม ปราสาทตาพรหมยังโดดเด่นด้วยต้นไม้ใหญ่ทอดรากเกาะเกี่ยวไปตามปราสาทด้วย

นอกจากมีศิลปะเชิงศาสนาที่งดงาม ปราสาทตาพรหมยังโดดเด่นด้วยต้นไม้ใหญ่ทอดรากเกาะเกี่ยวไปตามปราสาทด้วย

ปราสาทตาพรหมในหลายจุดจะพบซากปรักหักพังกองอยู่กับพื้นอันเนื่องจากความเก่าแก่กับการถูกเบียดบังจากต้นไม้ใหญ่

ปราสาทตาพรหมในหลายจุดจะพบซากปรักหักพังกองอยู่กับพื้นอันเนื่องจากความเก่าแก่กับการถูกเบียดบังจากต้นไม้ใหญ่

ด้วยมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมทำให้ปราสาทตาพรหมดูลึกลับน่าค้นหา

ด้วยมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมทำให้ปราสาทตาพรหมดูลึกลับน่าค้นหา

ปราสาทตาพรหม ปราสาทที่ร่มรื่นที่สุดกว่าทุกๆ ปราสาทในเมืองพระนคร-เสียมเรียบ ปราสาทตาพรหมสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1729 เป็นปราสาทหินในยุคท้ายๆ ของอาณาจักรเขมร ปราสาทตาพรหมถือว่าเป็นสถานที่ของพระพุทธศาสนาซึ่งสมัยนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองมาก ปราสาทตาพรมสร้างในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในรัชกาลที่กษัตริย์นิยมฮินดูได้อำนาจคืนจากกษัตริย์นับถือพุทธ ประกอบด้วยหมู่ปราสาทขนาดกลางหลายหลัง ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน ระเบียงทางเดินเชื่อมถึงกันหมด รอบปราสาทมีกำแพงก่อด้วยสิลาแลงล้อมรอบ

ในปราสาทตาพรหมพบจารึกเล่าเรื่องราวตั้งแต่ตอนสร้างใหม่ๆ ว่ามีแรงงานผู้คนทั้งหมด 79,365 คน ผู้คนเหล่นนั้นมาจาก 3,140 หมู่บ้าน พระผู้ใหญ่ 16 รูป เจ้าหน้าที่ 2,740 คน ผู้ช่วย 2,202 และนางรำอีก 615 นาง ปัจจุบันจารึกหลักนี้เก็บรักษาไว้ที่ศูนย์อนุรักษ์หรือพิพิธภัณฑ์เมืองพระนคร

มีหลายๆ ข้อมูลแจ้งว่า “ปราสาทตาพรหมไม่ค่อยมีอะไรให้ชมมากนัก แต่ด้วยปราสาทตาพรหมใช้ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง เช่น ทูมไรเดอร์ นักท่องเที่ยวจึงเข้าคิวเพื่อถ่ายรูปกับรากไม้มากกว่าซาบซึ้งในงานศิลปกรรม” ซึ่งผมคิดว่าคำกล่าวนั้นไม่จริงทั้งหมด ส่วนที่จริงคือไปเข้าคิวถ่ายรูป เรื่องซาบซึ้งหรือไม่ ไม่มีใครล่วงรู้ ส่วนที่บอกว่าไม่มีอะไรให้ดูนั้นผิดถนัด คือถ้ามีเวลา ก้าวย่างช้าๆ หยุดดูงานศิลปกรรม สถาปัตยกรรมเป็นระยะจะพบงานแกะสลักหินทรายที่งดงามเหมือนเช่นที่อื่น แม้ไม่ยิ่งใหญ่เท่าแต่ถ้าเราลงลึกในความเป็นศิลปกรรมจะพบว่าปราสาทตาพรหมดีพอจะอวดอ้าง ที่สำคัญตัวปราสาทที่ถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่ ทั้งต้นไทรและต้นไม้อื่นๆ ก็สามารถหยุดทุกสิ่งเอาไว้ได้

ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเป็นส่วนสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ชาติเขมรที่ยิ่งใหญ่ด้วยสถาปัตยกรรม ศิลปะกรรม แม้มีการค้นคว้าจากหลักฐานต่างๆ กระทั่งแจ่มกระจ่างแต่ปราสาทเหล่านี้ยังแสดฃถึงพลังบางอย่างที่ลึกลับและเราต้องค้นคว้าหาความกันต่อไปครับ (ครั้งหน้าเราหวังว่าจะพาผู้อ่านไปพบรายละเอียดให้ลึกมากกว่านี้ โดยจะเจาะความงามในแต่ละปรปราสาท อย่างละเอียดเท่าที่จะเป็ฯไปได้)

แผนที่นครวัด

Facebook Comments

More from my site

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>